L'Acció Social, eina de construcció de cultura i creixement empresarial.

Aquest és el primer d'una sèrie d'articles que dedicarem a aprofundir en què és l'Acció Social i el què pot aportar a l'empresa. Com afecta a la seva cultura organitzacional i, de retruc, a la seva competitivitat.

Què és? Si ens acostem per primera vegada a l'Acció Social de l'empresa possiblement trobarem definicions de l'estil de: “L'Acció Social és un component constitutiu de la RSC que suposa la dedicació dels recursos humans, tècnics o financers a projectes de desenvolupament de la societat en benefici de persones desafortunades, gestionats amb sentit empresarial en les àrees d'assistència social, salut, educació, formació professional i ocupació.”

D'on ve Si analitzem la realitat de les empreses del nostre entorn, ens trobem que cada cop valoren, en major o menor mesura, el seu entorn, els projectes d'interès social, tant públics com privats... També busquen augmentar la seva competitivitat i proporcionar als treballadors un major grau de confiança i sentiment de pertinença a la seva organització.

El nou concepte d'empresa Aquestes empreses desenvolupen una nova manera d'entendre les seves pròpies organitzacions. Es tracta d'un concepte evolucionat que dóna més importància a aspectes que contribueixen a construir una realitat millor, aspectes que fins ara es consideraven marginals, filantròpics o com a dividend social.

Sense oblidar la rendibilitat econòmica La novetat d'aquesta nova manera d'entendre l'empresa consisteix en integrar aquest aspectes en l'organització i racionalitzar la seva gestió perquè també ajudin en el que és essencial a l'empresa: la rendibilitat econòmica com a factor clau per créixer i crear riquesa en el seu entorn. Aquest és el nou concepte d'empresa que està desenvolupant la societat, a qui alguns anomenen "empresa socialment responsable".

Una peça més de l'engranatge Cal remarcar que no estem parlant ni de caritat ni de filantropia, sinó d'un concepte d'empresa més desenvolupat, en el que un dels seus components és l'acció social. Acció social que busca un rendiment directe, uns impactes i resultats mesurables per l'estratègia de l'empresa.

Quan l'Acció Social forma part del mateix concepte de l'organització s'assoleixen els beneficis exposats en aquest article.  Llavors es planteja com a contingut estratègic i, per tant, difícil de separar de l'activitat econòmica. Esdevé transversal a totes les seves àrees, amb projecció a mitjà termini, recolzada pels diferents tipus de recursos i relacionada amb els principals reptes de futur tant de l'empresa com del seu entorn.

L'Acció Social juntament amb l'aplicació de la intel·ligència empresarial en integrar l'econòmic i el social, superant la seva tradicional dicotomia, obre una nova dimensió de creixement i de riquesa per l'empresa.

Afegeix un nou comentari